شماره حساب ها

شماره حساب بانک سامان ورزش کالا

شماره  کارت: 3857 1682 8610 6219

شماره حساب: 1-2061815-700-839

شماره شبا: IR540560083970002061815001

بنام مهدی حق وردی

کارت بانک سامان ورزش کالا

************************************************************

شماره حساب بانک سامان ورزش کالا

شماره شتاب: 8651 2424 3377 6104

شماره حساب: 8044707548

شماره شبا: IR700120010000008044707548

بنام مهدی حق وردی

کارت بانک ملت ورزش کالا

بازخوردها